1. Jan 1,3: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.(CSP)

Zdálo by se na první pohled, že sociální sítě jsou novodobý fenomén posledních dvaceti let. Před necelými 2000 lety však byla spuštěna možná největší sociální síť v dějinách lidstva. Lze jen těžko spočítat, kolik má uživatelů. Některé odhady mluví o více než dvou miliardách, jiné jsou střízlivější, jelikož v tomto případě to chce přece jen něco víc, než jen registraci, aby se člověk součástí sítě stal. Kdo stále neví, o čem je řeč, ať si znovu přečte úvodní pasáž z 1. Janova dopisu a má při tom na paměti, že latinské slovo socios znamená společník nebo partner a slovo socialis patřící k společníkovi nebo společnosti. Slovo společenství pak má stejný základ a odtud je tato naše analogie.

Zjevení 3:5
Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nikoliť nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznámť jméno jeho před oblíčejem Otce svého i před anděly jeho.(BKR)

Koncept facebooku (z ang. face = obličej, book = kniha) je také mnohem starší. Ten původní se ale od toho novodobého poněkud liší. V tom starém jde především o Jeho obličej, proto bych ho nazval spíše Hisfacebook (z angl. his = jeho). Z předchozí pasáže z knihy Zjevení je zřejmé, že je tu určitá podmínka, aby člověk mohl na síti zůstat. Apoštol Pavel píše o svém boji, aby zůstal na Hisfacebooku, tímto způsobem:

2, Tim 4, 7-8: Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení.(CSP)

Nedávno jsme provedli takové hlubší pátrání a zjistili jsme, že kořeny Hisfacebooku se dají vysledovat ještě mnohem dále, než je uvedených 2000 let. Zdá se, že zakladatel je starší než lidstvo samo. Jedněmi z prvních uživatelů, kteří sledovali neměnný status zakladatele Hisfacebooku, byli Abraham, Izák, Eliáš nebo také David:

Genesis 48:15
I požehnal Jozefovi, řka: Bůh, před jehož oblíčejem ustavičně chodili otcové moji Abraham a Izák, Bůh, kterýž mne spravoval po všecken život můj až do dne tohoto. (BKR)

1. Královská 17:1
Tedy Eliáš Tesbitský, obyvatel Galádský, mluvil k Achabovi: Živť jest Hospodin Bůh Izraelský, před jehož oblíčejem stojím, že nebude těchto let rosy ani deště, jediné vedlé řeči mé. (BKR)

Žalmy 41:12
Mne pak v upřímnosti mé zachováš, a postavíš před oblíčejem svým na věky.(BKR)

U Davida už dokonce můžeme pozorovat známky závislosti na Hisfacebooku. Z jeho slov je zřejmé, že byl nespokojený, dokud se na Hisfacebooku nedíval na selfíčka, které tam zakladatel Hisfacebooku postoval.

Žalmy 42:2
Žízní duše má Boha, Boha živého, a říká: Skoro-liž půjdu, a ukáži se před oblíčejem Božím? (BKR)

Z následujících slov vyplývá, že David už běžně užíval, patrně však stejně i jeho předchůdci, tehdejší Hismessenger:

Žalmy 62:8
Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah. (BKR)

Na závěr vás chci pozvat, abyste se také přidali k Hisfacebooku. Apka je dostupná v Bibli na adresách J 3, 16; Ř 10, 9-10, ale i jinde.  Hádejte, koho vám navrhnu za přítele?